ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Реклама


Пошук по сайту
Пошук по назві
книги або статті:
Замовити роботу
Замовити роботу

Від партнерів

НовостiАлфавитный указатель по авторам статей

Алфавіт по авторам :
| | & | ( | ) | . | / |


С. В. Савісько, аспірант Інституту проблем державного управління і місцевого самоврядування, Національна академія державного управління при Президентові України
А. І. Касян
БОГУСЛАВСЬКИИ В. В., здобувач кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності органів внутрішніх справ факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності (Дніпропетровський державний університет внутрішніх с
Бронніков В. Д., Степаненко О. Г.
Валерій Володимирович Шкуро (Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків)
Є.Г. МАТЧЕНКО, Донецький національний університет
ЗАВГОРОДНЯ Ю. С., кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри теорії та історії держави і права (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ)
Ірина Станіславівна Яковець, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник (Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, Харків)
КЕРНЯКЕВИЧ-ТАНАСІЙЧУК Ю. В., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри трудового, екологічного та аграрного права (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)
КРАВЧУК М. Ю., кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри міжнародного права та європейської інтеграції юридичного факультету (Тернопільський національний економічнийуніверситет) ГДАНСЬКИЙ Н. М., студент IV курсу юридичного факультету (Тернопіль
Л. Медведська, асп.
Лушагіна Т.В.
СЛЮСАР К. С., кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії права та міжнародної інформації (Інститут права та суспільних відносин Відкритого міжнародногоуніверситету розвиткулюдини «Україна»)
D. Bezzubov, Doctor of Science of Law Yu. Korneev, PhD, Associate Professor
Iryna Vitalievna Chaplay, Advisor of the General Director of State Enterprise “Kyyivoblbudinvest”, scientific secretary of the external relation of civic scientific organization, “Ukrainian Assembly of doctors of science in public administration”, 01001
O. Moskalenko, Ph.D. in European Law
O. MYRONENKO Doctor of Philosophy, Professor, Corresponding Member of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Principal Research Scientist of the History and Law Studies Department (V. M. Koretskyi Institute of State and Law of the National A
А. Хачатрян, асп.
А. Р Езекян, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой юриспруденции, Академия государственного управления Республики Армения
Андрій Яковлєв, кандидат юридичних наук, заступник головного вченого секретаря Національної академії правових наук України
Аріна Савченко, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ
Б. Гончар, д-р іст. наук, проф., І. Семеніст, асп.
Бахин Владимир Петрович -
Берназюк І.М., кандидат юридичних наук, радникГолови Національного агентства запобігання корупції
Бєлов Д.М., доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національнийуніверситет» Тишков С.С., магістрант юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національнийуніве
Блінцова В. О.
Богдан Головній
Бориченко К.В., кандидат юридичних наук, асистент кафедри трудового права та права соціального забезпечення Національного університету «Одеська юридична академія»
В. Л. Федоренко, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри державної служби та кадрової політики, Національна академія державного управління при Президентові України
В. ПАВЛОВ кандидат юридичних наук, доцент, начальник кафедри теорії та історії держави і права (Установа освіти «Академія Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь»)
Віктор Петрович АНДРУЩЕНКО, ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ БОНДАР
Вовк М.З., аспірант кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету НШППЕ Львівського державного університету внутрішніх справ
Галай Андрій Олександрович – кандидат юридичних наук, доцент, начальник кафедри громадської безпеки Національної академії внутрішніх справ
Галина Васильченко, аспірантка кафедри загальноюридичних дисциплін Київського університету туризму, економіки і права
Дашгын Ганберов, доктор философии в области права, преподаватель кафедры прав человека и информационного права Бакинского государственного университета
Демків Р.Я., кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного та міжнародного права Львівського державного університету внутрішніх справ
Дрозд А.Ю., кандидат юридических наук, доцент кафедры административной деятельности Национальной академии внутренних дел Титко А.В., научный сотрудник отдела организации научно-исследователъскойработы с переменным составом ОВД Национальной академии внут
Заборовський В.В., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права Ужгородського національного університету
І. Є. Словська доктор юридичних наук, доцент, помічник-консультант народного депутата України Апарат Верховної Ради України
І. Семеніст, асп.
І. А. Гамбург кандидат юридичних наук Класичний приватний університет
І. ВЕНЕДІКТОВА кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)
І. ЗАБАРА кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
Іван Богатирьов, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри кримінального права та кримінології Університету державної фіскальної служби України
Іванчишин І.І., здобувач кафедри криміналістики, судовоїмедицини та психіатрії Дніпропетровського державногоуніверситету внутрішніх справ
Ірина Арістова, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права Сумського національного аграрного університету
Ісаєва М. Є.
К. Б. Марисюк доктор юридичних наук, доцент, доцент Національний університет "Львівська політехніка"
Ковальчук С.О., кандидат юридичних наук, доцент, заступник директора Прикарпатського юридичного інституту Паціонального університету «Одеська юридична академія»
Костюченко М.С., здобувач кафедри земельного і аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Л. О. Шапенко, асистент І. Ю. Костяна, студентка
Легенький М.І., кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри адміністративного права та процесу Національного університету «Львівська політехніка»
Лютий В. В., здобувач кафедри криміналістики, судовоїмедицини та психіатрії Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
М. ГАДЯНТИЧ доктор юридичних наук, заступник директора Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва НАПрН України
М. С. Гедін
М.СТРАССЕР професор права Школи права (Кепітал університет, США)
Микола ТУРКОТ начальник відділу підготовки прокурорів з підтримання державного обвинувачення в суді Національної академії прокуратури України, кандидат юридичних наук, доцент
Н. В. Васильєва, доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України О. П. Бойко, кандидат наук з держ
Наталія Миколаївна ДЕМ ’ ЯНЕНКО
О. А. Кравченко кандидат юридичних наук Класичний приватний університет
О. В. Буц аспірант Класичний приватний університет
О. В. Хортюк, старший викладач
Озімок Ірина Володимирівна – ад’юнкт кафедри конституційного та міжнародного права Національної академії внутрішніх справ
Орендарець О.О., аспірант кафедри екологічного права юридичного факультету Київського національногоуніверситетуімені ТарасаШевченка
Пасічна І.О., кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри держаеногоупраеління і права Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка
Петро Рабінович, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету імені Івана Франка
Полторак Л. Ю.
ПОЛЮХОВИЧ В. І.
РУДНЄВА О.М.
С. Герасимчук
С. ШЕВЧУК доктор юридичних наук, член-кореспондент НАПрН України, професор кафедри загальнотеоретичних та державно-правових наук (Національний університет «Києво-Могилянська академія»)
Солоненко Олег Миколайович – кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри конституційного та міжнародного права Національної академії внутрішніх справ
Сьомич М.І., кандидат наук з державного управління, доцент кафедри бізнес-адміністрування та права Полтавської державної аграрної академії
Т. БОДНАР доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
Т. П. Авраменко, кандидат наук з державного управління, докторант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України
Т.А. Француз-Яковець кандидат юридичних наук, доцент, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
Таран Я.А.
Тетяна Занфірова, доктор юридичних наук, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Тиліпська О. Ю., аспірант кафедри адміністративного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Ткач О. А., аспірант кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національногоуніверситету імені Тараса Шевченка
УДК 340.6:17:614.-253 А. А. БЕЛЕЦКАЯ, канд. мед. наук, доц., Национальный університет «Юридическая академія У краины имени Ярослава Мудрого», г. Харьков
Устименко Е.С., кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры конституционного и международного права факультета № 4 Харьковского национального университета внутренних дел
Чеховська М.М., д. е. н., доцент, завідувач кафедри національної безпеки Національна академія Служби безпеки України
Чорноус А.Г., магістрант юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Ю. Панченко, асп.
Я. В. Горбатюк, кандидат юридичних наук
3.-0. H. Козловская
A. Horot
I. V. Naida PhD in Public Administration, associate professor of the Law Department Kyiv Cooperative Institute of Business and Law
I. В. Топор
I. В. Гловюк
I. Моргунова, асп.
O. BUTKEVYCH Doctor of Legal Sciences, Associate Professor of the Chair of International Law, Institute of International Relations (Taras Shevchenko National University of Kyiv)
O. Starchuk, O. Yatsyniak
Olena Taran
S. BILOTSKYI Candidate of Legal Sciences, Lecturer of the Chair of International Law, Institute of International Relations (Taras Shevchenko National University of Kyiv)
S. POHREBNIAK Doctor of Legal Sciences, Professor of the Theory of State and Law Chair (National University «Yaroslav Mudryi Law Academy of Ukraine»)
Solovyova А., PhD in Political Science, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolayiv, Ukraine
V. BUTKEVYCH Doctor of Legal Sciences, Professor, Member of the Higher School Academy of Sciences of Ukraine, Former Justice of the European Court of Human Rights
V. HONCHARENKO Doctor of Legal Sciences, Professor, Member of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Head of Chair of History of State and Law of Ukraine and Foreign Countries (National University «Yaroslav Mudryi Law Academy of Ukraine»)
V. S. Vitkova Assistant of Constitutional Law Department National University “Odesa Law Academy”
Vozniuk Andrii - PhD, Senior Fellow, Leading Specialist of Scientific Laboratory of the Problems of Preliminary Investigation of the National Academy of Internal Affairs
А. І. Брайловська
А. КОЗЛОВСЬКИЙ доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного та адміністративного права (Національний транспортний університет)
А. Малов
А. А. Кучеренко головний спеціаліст служби у справах дітей та сім'ї Сквирської районної державної адміністрації Київської області
А. В. Коробка
А. КАРТАШЕВА кандидат філософських наук, асистент кафедри онтології та теорії пізнання (Уральський федеральний університет імені Б. М. Єльцина, м. Єкатеринбург, Росія)
А. КРЕСИН кандидат юридических наук, старший научный сотрудник отдела международного права и сравнительного правоведения (Институт государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины) К. САВЧУК кандидат юридических наук, старший научный сотрудник отдела
А. Осадчий, кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного і фінансового права Національного університету «Одеська юридична академія»
А. Пословська
А. С. Рибченко начальник відділу міжнародно-правового співробітництва апарату Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
А. С. Сотула
А. Ф. Крижанівський
А. Ю. Скрипник
А.В. Ковальчук аспірант Національна академія державного управління при Президентові України
А.В. Рогатюк
А.М. Апаров кандидат юридичних наук, доцент Ж.С. Малько Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
А.П. Сакаль, здобувач кафедри Національна академія внутрішніх справ
Анатолій Коротя, здобувач кафедри теорії держави і права НУ «Одеська юридична академія»
Андрій Бойчук, кандидат юридичних наук, суддя Приморського суду м. Одеси
Андрій Гурбик
Андрій Михайлович Іванов, асистент Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків
Андрій МОТА, кандидат юридичних наук, доцент, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький
Андрій Яковлєв, кандидат юридичних наук, заступник головного вченого секретаря Національної академії правових наук України
Анжеліка Пешкова, кандидат юридичних наук, доцент кафедри правового регулювання економіки, Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
АТАКИШИЕВ Р.
Б. В. Бабін
Б. КРИВОЛАПОВ кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
Б. Чупринський
Батаева Е. В.
Берназюк Ян Олександрович, доктор юридичних наук, доцент, заслужений юрист України, професор кафедри загальноправових дисциплін, Київський національний торговельно-економічний університет, 02156, м. Київ, вул. Кіото, 19, тел.: 0674664543, e-mail: bern1
Боделан Володимир Русланович начальник Г оловного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області, здобувач ОРІДУ НАДУ при Президентові України
Болошина Б.А., провідний спеціаліст канцелярії управління забезпечення діяльності Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України
Бондар B.C., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри спеціальних та професійних дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка
Борис БАБЕНКО, кандидат технічних наук, доцент, науковий співробітник відділу дослідження проблем організації боротьби з митними правопорушеннями, Науково-дослідний центр фіскальної політики Університету ДФС України, м. Хмельницький
БОРІДЬКО О.А.
Бублик М.В., ад’юнкт кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ
В. А. Трофімцов кандидат юридичних наук, начальник юридичного департаменту Юридичної компанії «Льва Толстого»
В. В. Юзефович кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Н. Л. Астапова аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної
В. Докаш
В. Конопка
В. Кравчук
В. М. Купрійчук, кандидат наук з державного управління, докторант кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України
В. М. Пальченкова доктор юридичних наук, доцент Класичний приватний університет
В. Немец
В. Петрик
В. С. Батиргареєва, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник
В. С. Гордиенко Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
В. А. Андронова
В. А. Ставицький здобувач кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
В. Бузань, асп.
В. В. Завальнюк
В. В. Комаха
В. В. СЕМЕНЯКА, кандидат юридичних наук
В. Волошина
В. І. БАРКО, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри соціології та психології факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4962-0975; В. В. БАРКО, кандидат педагогічних наук, нау
В. І. Осадчий, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного, господарського та кримінального права Відкритого міжнародного університету розвитку людини « Україна»
В. Колесник
В. М. Малишко, кандидат юридичних наук, доцент інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
В. М. Свириденко
В. М. Слома, кандидат юридичних наук, доцент
В. О. Джуган кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного та господарського права і процесу Прикарпатського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія» Л. Я. Коритко кандидат юридичних наук, доцент, доцент ка
В. ОГЛЕЗНЄВ кандидат філософських наук, доцент, докторант кафедри історії філософії та логіки філософського факультету (Національний дослідницький Томський державний університет, Росія)
В. Олійник
В. С. Бігун
В. Скрипник
В. ТИТОВ доктор філософських наук, професор кафедри логіки (Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»)
В. ТОЛСТИХ доктор юридичних наук, завідувач кафедри міжнародного права (Новосибірський державний університет)
В. Черній, А. Черній
В.В. ВИСОЦЬКА, здобувачка Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
В.В. Паламарчук С.О. Арутюнов
В.М. Клименко, кандидат юридичних наук
В.М. Шевчук
В.П. Климчук
Вадим Борисович Харченко, доктор юридичних наук, доцент (Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків)
Вадим Цюра, кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Василь ЛУЦИК доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат юридичних наук, доцент [email protected], Тетяна КОРДІЯКА аспірант кафедри кримінального процесу та криміналістики Льв
Виноградова Ганна Валеріївна, канд. юрид. наук, доцент кафедри цивільного та трудового права ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
Вікторія КЛІМОВИЧ Національна академія державного управління при Президентові України Дніпропетровський регіональний інститут державного управління
Волинець Р. А., кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Володимир Вікторович Шаблистий, кандидат юридичних наук, доцент (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Дніпропетровськ)
Володимир ПАСІЧНИК
Володимир СУХЕНКО Національна академія державного управління при Президентові України
Г. БЄЛОВА кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права і міжнародних відносин (Південно-західний університет «Неофіт Рильський», Болгарія)
Г. В. Мойсеєнко аспірант кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету
Г. Г. Ким аспірант Національна академія державного управління при Президентові України
Г. Тюрін, здобувач кафедри організації судових та правоохоронних органів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Г.В. ПАЛАМАРЧУК аспірантка кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Міжнародного гуманітарного університету
Гепенко M.M., головний фахівець відділу економічногорегулювання промислової власності ДП «Український інститут промислової власності»
ГОНЧАРЕНКО ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України,
Гончарова А.В., кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Сумського державногоуніверситету Фавстіна М.В., студентка II курсу юридичного факультету Сумського державногоуніверситету
Грига Марія Андріївна, кандидат юридичних наук (Національна академія внутрішніх справ) Осетрова Олена Станіславівна, кандидат юридичних наук (Національна академія внутрішніх справ)
Громадська Н. А., канд. політ. наук, доцент кафедри політичних наук, Висоцька К. О., студентка, факультет політичних наук, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна
ГУЛИЕВ А.
Д. А. Кондратьєва
Д. В. Дубов
Д. В. Подчаха
Д. В. Шилін
Д. Д. Луспеник кандидат юридичних наук, доцент, суддя, секретар пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
Д. І. Крупко, доцент Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, кафедра кримінального права, кримінального процесу і криміналістики, Французький бульвар, 24/26, м. Одеса, 65058, Україна
Д. О. Балобанова
Д. О. Єрмоленко доктор юридичних наук, доцент Класичний приватний університет
Д. С. Лещенко
Д. Хомич
Д.В. Смерницький, кандидат юридичних наук
Данилевська Юлія Олександрівна, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник (Донецький юридичний інститут МВС України)
Дєгтяр Андрій Олегович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування, Харківська державна академія культури Міністерства культури України, 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, тел.: 0666780235, e-mail:
Джуга І.В., студентка юридичного факультету Ужгородського національного університету Заборовський В.В., кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права Ужгородського національного університету
Дмитренко М. Й.
Доценко А.Ю., прокурор Харківської місцевої прокуратури № 6
ДУДАР С. К., кандидат юридичних наук, асистент кафедри теорії права та держави (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
Е. Б. Бойченко, канд. екон. наук, старший науковий співробітник Інститут економіко-правових досліджень НАН України, м. Донецьк
Е. КОХАНОВСКАЯ доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент НАПрН Украины, профессор кафедры гражданского права (Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко)
Е.В. Нарожная
Є. В. Додін
Є. В. Тітомер
Є. Лебедюк
Є. М. Сьомочкіна
Є. П. Коломієць-Людвіг, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри правового регулювання економіки ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» А. Ю. Максименко, студентка 5 курсу юридичного факультету ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
Є. Ю. Подорожній кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри адміністративного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ
Євгеній Самборський
Євгенія Олексіївна Гладкова, кандидат юридичних наук (Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків)
Ємець О. М., викладач кафедри спеціальної -розшукового документування Національної академії
З. Юдін, кандидат юридичних наук, докторант кафедри теорії держави і права Національного університету «Одеська юридична академія»
Залужна А. Є.
Змерзлый Б.В., доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры истории и теории государства и права Таврического национального университета имени В.И. Вернадского
Зоя ЗАГИНЕИ начальник відділу науково-методичного забезпечення прокурорської діяльності у сфері запобігання та протидії корупції Науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України, доктор юридичних наук, доцент, Ольга ПЄНЯЗЬКОВА асп
Зоя ЗАГИНЕЙ начальник відділу науково-методичного забезпечення прокурорської діяльності у сфері запобігання та протидії корупції Науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України, доктор юридичних наук, доцент [email protected] Роксо
Зустріч з експертами ОБСЄ
И. ВЕНЕДИКТОВА кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой гражданско-правовых дисциплин (Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина)
И.В. Дмитренко
І. Б. Петягіна аспірант Класичний приватний університет
І. В. Грищенко помічник-консультант народного депутата України Апарат Верховної Ради України
І. В. Слободенюк, здобувач кафедри адміністративного права НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
І. ДІКОВСЬКА кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
І. Жаровська
І. Рудянин
І. А. Воробйова здобувач Класичний приватний університет
І. А. Гончарова суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду
І. БЕРЕЗОВСЬКА кандидат юридичних наук, молодший науковий співробітник Інституту міжнародних відносин (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
І. В. Гаверська
І. ВЛЯЛЬКО кандидат юридичних наук, асистент кафедри порівняльного і європейського права Інституту міжнародних відносин (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
І. М. Канюка кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри кримінального процесу та криміналістики Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія» І. М. Королишин старший викладач кафедри кримінального
І. М. Одинцова, здобувач Запорізького національного університету
І. О. Ізарова кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правосуддя (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
І. Сопілко, кандидат юридичних наук, доцент, директор Юридичного інституту Національного авіаційного університету
І.В. Мошик
І.В. Симоненко
І.М. Орлова старший викладач Класичний приватний університет
Іван Оксьом, кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права Східноєвропейського університету економіки і менеджменту
Іляшко О.О. Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського
Ірина Козуб, кандидат юридичних наук, доцент кафедри приватного права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
К. В. Антонов, С. А. Савенко
К. В. Денисенко
К. ТУОРІ професор юриспруденції (Університет Гельсінкі, Фінляндія), віце-президент Венеціанської Комісії
К.А. Машненков кандидат економічних наук Донецький державний університет управління
Катерина ПЕТРАКОВА Національна академія державного управління при Президентові України
Киртока Марія Павлівна аспірант кафедри права і законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ при Президентові України
Кітов М. Г.
Ковальов С.I.
Колеснік І. І., здобувач кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Корабльова H. C.
Краєвий О. Д. , кандидат географічних наук, доцент ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київ, Україна. [email protected] Краєвий Р. О. аспірант, Київ, Україна. enot [email protected]
КРУСЯН А.Р.
КУЗНЕЦОВА Л.О.
Куцевич М.П., канд. юрид. наук, доцент кафедри кримінального права та кримінології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Л. I. Фесенко
Л. А. Легеза Київська академія адвокатури України
Л. В. КОЗЛОВСЬКА, кандидат юридичних наук
Л. Г. Удовика
Л. І. Заморська
Л. К. Кравець
Л. М. Гуртієва
Л. М. Писаренко
Л. С. Кучанская
Л.А. Кирієнко
Лариса Олександрівна Макаренко, старший науковий співробітник відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
Леськів М. М.
ЛЕЩЕНКО Д.С.
Людмила Міхневич, кандидат юридичних наук, доцент ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
Людмила Шугаєва
М. А. Ажажа © Л. Ф. Муц
М. Афанасьева, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры конституционного права, и.о. проректора по научной работе Национального университета «Одесская юридическая академия»
М. В. Жернаков, к.ю.н., суддя Вінницького окружного адміністративного суду
М. В. Лотоцький, старший викладач Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького
М. В. Матійко
М. ГАРРІСОН професор права Бруклінської Школи права, США
М. І. Іншин
М. І. Коврига
М. І. Нівня
М. І. Смирнов кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу Національного університету «Одеська юридична академія»
М. ІНШИН доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри трудового права та права соціального забезпечення (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), заслужений юрист України В. ЩЕРБИНА доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри
М. Й. Вільгушинський
М. М. Білинська, доктор наук з державного управління, професор кафедри державного управління і менеджменту, віце-президент, Національна академія державного управління при Президентові України Л. І. Жаліло, доктор біологічних наук, професор, професор кафе
М. С. Рибак аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Мазаева Тамара Адамовна, доктор философских наук, профессор, Чеченский государственный университет. Мазаєва Тамара Адамівна, доктор філософських наук, професор, Чеченський державний університет. Tamara Adamovna Mazaeva, Doctor of Philosophical Science, P
Мамонтова Елла Вікторівна професор кафедри регіональної політики та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, д.політ.н., доцент
Матвєєнко Ірина Володимирівна, кандидат наук з державного управління, провідний спеціаліст відділу організації семінарів за державним замовленням Управління підвищення кваліфікації кадрів, Одеський регіональний інститут державного управління Національної
Мачуська Ірина Борисівна, канд. юрид. наук, доцент кафедри цивільного та трудового права, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
Микола Стопчак
МИСЬКІВ Л.І.
Митник А.К., аспірант кафедри інтелектуальної власності Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Михайло Хоменко, кандидат юридичних наук, асистент кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка
МІНКА П.П.
Мухаммед Абдул Басет
Н. В. Пильгун, кандидат юридичних наук, доцент В. В. Бурбеза, студентка
Н. Вознюк
Н. Г. Габлей кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та кримінологи Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»
Н. Г. Габлей кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права, процесу і криміналістики Прикарпатського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»
Н. КУЗНЄЦОВА голова наукової ради наукового журналу «Приватне право», доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, професор кафедри цивільного права (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), заслужений діяч науки і техніки У
Н. М. Сірук
Н. О. Давидова, кандидат юридичних наук, доцент
Н. С. Калашник доктор наук з державного управління, доцент, начальник науково-дослідного центру з питань діяльності органів та установ виконання покарань ДПтС України Інституту кримінально-виконавчої служби
Н. В. Аніщук
Н. В. Дрьоміна-Волок
Н. В. Кошулаб, А. Г. Філінюк
Н. М. Барановська
Н. М. Мирошниченко
Н. О. Федчун
Н.В. Волкова
Н.І. Скорейко, здобувач Національного університету ДПС України
Н.Я. Борсук, кандидат юридичних наук, доцент
Надія Береза, старший викладач кафедри кримінального права та процесу юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету
НАЗАРОВ В.В.
Наталія Горішна
НЕГОДЧЕНКО О.В.
НЕДОВ С.Л.
НІКІТЕНКО В.О. кандидат філософських наук, доцент кафедри іноземних мов Запорізької державної інженерної академії (Україна, Запоріжжя) [email protected]
НІКОЛАЄНКО Н.В.
О. А. Линдюк кандидат наук з державного управління Національна академія державного управління при Президентові України м. Київ
О. Батанов, доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України
О. В. Гарагонич кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного, господарського права та процесу (Академія адвокатури України)
О. В. Покатаєва доктор юридичних наук, професор Е. В. Косова кандидат економічних наук Класичний приватний університет
О. В. Покатаєва доктор юридичних наук, професор О. О. Хом'якова аспірант Класичний приватний університет
О. І. Сафончик
О. Мосієнко, асп. Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир
О. Назарук
О. О. Бублік аспірант Класичний приватний університет
О. О. Мохонько кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічно-правових дисциплін факультету права та лінгвістики Білоцерківського національного аграрного університету
О. О. Тихомиров, кандидат юридичних наук
О. С. Барладян викладач кафедри права Придунайської філії Міжрегіональної академії управління персоналом, аспірант Міжрегіональної академії управління персоналом М. О. Атанасов студент Придунайської філії Міжрегіональної академії управління персоналом В.
О. С. Шеремет кандидат юридичних наук, доцент Класичний приватний університет
О. СТОВБА кандидат юридичних наук, доцент кафедри теоретичної і практичної філософії (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)
О. Антонюк, канд. іст. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ
О. БУТКЕВИЧ доктор юридических наук, доцент кафедры международного права (Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко)
О. БУТКЕВИЧ доктор юридических наук, доцент кафедры международного права Института международных отношений (Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко)
О. В. Басай
О. В. Вербовський
О. В. Золотоноша здобувач Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»
О. В. Зудіхін
О. В. ОЛІШЕВСЬКИЙ
О. В. Плотніков
О. В. Тавлуй
О. В. Ткаля
О. Захарчук, канд. іст. наук, доц. Національний авіаційний університет, Київ
О. Крикунов
О. ЛИТВИНОВ кандидат філософських наук, кандидат юридичних наук, доцент, заступник завідувача кафедри філософії права, історії і культурології (Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка)
О. М. Калітенко
О. М. Хілько, асистент кафедри правового регулювання економіки ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
О. МЕРЕЖКО доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри права (Київський національний лінгвістичний університет), професор (Краківська Академія імені Анджея Моджевського, Польща)
О. П. Єлєазаров кандидат юридичних наук, доцент кафедри судноводіння та керування судном Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
О. П. Сущ кандидат юридичних наук, доцент кафедри правового регулювання економіки Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
О. Синкова
О.Б. ОЛЕЙНИК
О.В. ПЕТРИШИН, доктор юридичних наук, професор, перший віце-президент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри теорії держави і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
О.Г. Циганов, кандидат технічних наук, доцент
О.І. Бочек
О.І. Жилкіна
О.М. Жаданова
О.С. Хорошайло
Оксана Федорівна Данич, аспірантка відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
Олег Баклан доктор юридичних наук, професор, професор кафедри публічного та приватного права Київського університету імені Бориса Грінченка
Олександр Анатолійович Галемін (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Дніпропетровськ)
Олександр Баранов, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, керівник Центру теоретико-правових проблем інформаційної сфери Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України
Олександр Виговський, доктор юридичних наук, доцент Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Олександр Семенюк, кандидат юридичних наук, Служба безпеки України
Олександр Сергійович Пироженко, кандидат юридичних наук, доцент (Комунальний заклад «Харківська гуманітарно- педагогічна академія» Харківської обласної ради, Харків)
Олександр Якимчук
Олеся КОЛОСОВСЬКА, м. Хмельницький
Ольга Шереметьева, кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного та європейського права ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Оніщенко Олексій Юрійович, аспірант (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого)
ОСАУЛЕНКО А.О
П. А. Березинский
П. В. Вербицька
П. В. Хряпінський доктор юридичних наук, професор ДВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ
Патраков Владимир Петрович, философ, независимый исследователь. Патраков Володимир Петрович, філософ, незалежний дослідник. Vladimir Petrovich Patrakov, philosopher, an independent researcher.
Пилип Я.Ю., здобувач кафедри адміністративного, фінансового, інформаційного та Європейського публічного права ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
ПІНСЬКА О. С.
ПОЛЕТИЛО К.С
Польщиков В.В., кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Маріупольського державного університету
Поляков С. І., кандидат історичних наук, професор, в. о. завідувача кафедри міжнародного права, історії права та політико-правових вчень Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
Проценко О. П.
Р. А. Воробйов кандидат юридичних наук, здобувач кафедри адміністративного права і процесу Національної академії внутрішніх справ
Р. І. Михайлов кандидат юридичних наук Донецький юридичний інститут МВС України
Р. К РАЙНЗ професор права Школи права Дікінсона, спів-директор Клініки сімейного права (Державний університет Пенсильванії, США)
Р. ПЕТРОВ кандидат юридичних наук, доцент кафедри галузевих правових наук (Національний університет «Києво-Могилянська Академія»), професор ім. Жана Моне
Р. С. Мариняк, кандидат філологічних наук, доцент; О. Ю. Панфілов, доктор філософських наук, професор
Р.В. Чубук
Р.П. Давидюк
Р.Ю. Грицко
Рибка І.Є., здобувач кафедри цивільного права і процесу Національної академії внутрішніх справ
Романа Хобор, аспірантка Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України
Рощін І. Г.
Рудень Д. М., аспірант кафедри політології та державного управління, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна
Руслан КУНДИС
С. В. Зливко кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу Академії Державної пенітенціарної служби України
С. В. Ларін аспірант Національна академія державного управління при Президентові України м. Київ
С. В. Нікітенко кандидат історичних наук, керівник громадського медіа-об'єднання «Міст»
С. Вишнєвський, здобувач Маріупольського державного університету
С. Власенко, асп.
С. Завальнюк, аспірант кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»
С. БЕЛОЦКИЙ кандидат юридических наук, ассистент кафедры международного права (Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко)
С. В. Джолос
С. В. Куліцька
С. Є. Морозова кандидат юридичних наук, начальник відділу забезпечення діяльності заступника Голови та секретаря судової палати Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
С. Іванов
С. МАКСИМОВ доктор юридичних наук, член-кореспондент НАПрН України, професор кафедри філософії, (Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»)
С. С. Нестеренко
С. СТЕПАНОВ доктор юридичних наук, професор, директор Інституту приватного права (Російська Федерація)
С.В. Комаров
Садиков Г. Н.
Сахарук Ірина Сергіївна, кандидат юридичних наук, асистент кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка
СВІРСЬКИЙ Б.М.
Семен Стеценкоо доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету
Сергеев Р. С.
Сергій Іванович Халимон, доктор юридичних наук, доцент (Чернігівський юридичний коледж Державної пенітенціарної служби України, Чернігів)
СЕРДЮК І.А.
СОБОЛЬ Є. Ю.
Солонар Анастасія Вікторівна, канд. юрид. наук, доцент кaфeдри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки ННІ права, Сумський державний університет
Стогова О.В. ДВНЗ „Українська академія банківської справи НБУ”
Т. А. Француз-Яковець кандидат юридичних наук, доцент Прикарпатського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»
Т. В. Білецькя канд. соц. наук, доцент кафедри політології і соціології Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка історичний факультет, кафедра політології і соціології пров. Загородній, 6, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька о
Т. В. Кірик
Т. В. Родионова, соискатель Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова кафедра уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Французский бульвар, 24/26, Одесса, 65058, Украина
Т. Е. Тєлькінєна
Т. Є. Леоненко кандидат юридичних наук, доцент Класичний приватний університет
Т. Лоскутов, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу Донецького юридичного інституту МВС України
Т. ФУЛЕЙ кандидат юридичних наук, начальник відділу наукових досліджень проблем судочинства та його удосконалення (Національна школа суддів України)
Т.А. Гончар
Тарасюк Л. С.
Тетяна Коваленко, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри земельного та аграрного права юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
Тетяна ЧУБКО головний науковий співробітник відділу дослідження проблем національної безпеки та оборони Науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України, кандидат юридичних наук
Тищенко O.B., доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Топчій В. В., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права та кримінології УніверситетуДержавної фіскальної служби України, заслужений юрист України
Труфанова Юлія Владиславівна, викладач кафедри цивільного права і процесу юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету
Хомрач Вікторія Петрівна аспірантка кафедри політології КНУ імені Тараса Шевченка
Чепис О.І., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права та процесу Ужгородського національного університету Юска А.І., студентка юридичного факультету Ужгородського національного університету
ЧЕРВІНКО К. В.
Червякова Ольга Володимирівна, доктор наук з державного управління, професор кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом, 03039 м. Київ, вул. Фрометівська, 2, тел.: 0938710048, e-mail: [email protected] Червякова
Чернієнко В. О.
Чернявський Сергій Сергійович – доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, начальник наукової лабораторії з проблем розкриття та розслідування злочинів Національної академії внутрішніх справ
Чмихун С. Є.
Шатрава С.О., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративної діяльності органів внутрішніх справ Харківського національного університету внутрішніх справ
Шехірєв Володимир Рафаїлович, аспірант кафедри державного управління та місцевого самоврядування Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, заступник голови Мар’ї
Шишкін Єгор Володимирович
Ю. А. Дорохіна
Ю. Булгаков, магістр
Ю. В. Ісаєв
Ю. В. Кривенко
Ю. В. Пирожкова кандидат юридичних наук, доцент, докторант Запорізького національного університету
Ю. Д. Москалюк, кандидат юридичних наук М. В. Литвинюк, студентка
Ю. І. Микитин
Ю. І. Сватко
Ю. Кульчинська
Ю. О. Стрелковська
Ю. О. Шматова, к.ю.н., старший викладач кафедри правового регулювання економіки ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
Ю. П. Козаченко аспірант Класичний приватний університет
Ю. Фідря
Ю. Ю. Цал-Цалко
Ю.О. Костенко, кандидат юридичних наук, доцент
Юлія Коваленко, аспірантка кафедри екологічного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Юридичний
Юрій Капіца, кандидат юридичних наук, директор Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України
Я. В. Балан
Я. М. Кістанова
Я. С. Синявська
Ярослав Романюк, кандидат юридичних наук, Голова Верховного Суду України, Заслужений юрист УкраїниГоловна сторінка  |  Література  |  Періодичні видання  |  Побажання
Розміщення реклами |  Про бібліотеку


Счетчики


Copyright (c) 2007
Copyright (c) 2022