ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Реклама


Пошук по сайту
Пошук по назві
книги або статті:
Замовити роботу
Замовити роботу

Від партнерів

НовостiАлфавитный указатель по авторам книг

> Книги по рубрикам >
Книги > К > Практична філософія та правовий порядок: Збірка наукових статей. - Кривуля О. М. , Харків 2000

Алфавiт по авторам :
| 1 | 2 | 6 | 8 | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |


Практична філософія та правовий порядок: Збірка наукових статей. - Кривуля О. М. , Харків 2000

B.I. Чернишева (Луганськ) проблема поліцейського цинізму в контексті гГуманізації системи підготовки правоохоронних органів (на прикладі США і України)


Зростаючий взаємозв'язок країн і народів, інтернаціоналізація економіки, науки та культури, загострення проблем, розв'язати які неможливо без виходу за національні межі, - все це є сильним поштовхом до вивчення світового досвіду в різних галузях науки і сферах суспільного життя. І галузь виховання не виняток. На сучасному етапі - етапі реформ і перетворень - проблема морального виховання в учбових закладах системи МВС стала однією з важливих елементів соціальної інфраструктури. Саме до неї прикута увага уряду та широкої громадськості.

З огляду на це, Радою Європи була розроблена стратегія, що спирається на пріоритет загальнолюдських цінностей. Суть цієї стратегії полягає в тому, що кожен громадянин повинен бути впевненим в тому, що влада в змозі його захистити. Людина повинна бачити в поліцейському не представника караючого органу, а свого партнера. Правоохоронним органам кожної країни необхідно усвідомити цю гуманістичну ідеологію і тільки через неї вирішувати безпосередні правоохоронні завдання.

За довгий час свого існування людство створило норми особистих і групових відносин, які забезпечували стабільність людського суспільства і його еволюційний розвиток. Без сумніву, ці норми змінювалися в різні історичні епохи, але, незважаючи на це, зберігалося деяке постійне «ядро» моральних та інших норм.

Гуманістична криза підвищила вимоги до вузів системи МВС у галузі морального і духовного виховання курсантів. Все це закономірно підсилює інтерес до закордонного педагогічного досвіду і до зіставлення його з вітчизняними проблемами морального виховання.

У цьому аспекті цікавою є проблема, яка хвилює американських педагогів - проблема гуманізму і авторитаризму в правоохоронних органах. У своїй класичній книзі «Що стоїть за поліцейським значком: поліція в урбанізованом суспільстві» [1] Артур Нейдерхоффе (у минулому поліцейський) робить висновки на користь того, що цинізм і авторитаризм -неминучі складові особи поліцейського. Поліцейський, виконуючи свій обов'язок, кожен день зустрічається з виявом грубості, негуманного ставлення до людей. Внаслідок чого його поняття про світ спотворюються. Нейдерхофф у своїй книзі дає визначення цинізму. В його розумінні цинізм -- негативне або недовірливе ставлення до явищ. Циніки вважають, що в дії людей закладено корисливий інтерес. Прихильники авторитаризму, за Нейдерхоффом, дотримуються спільної філософії сліпого підкорення владі. У своїх дослідженнях Артур Нейдерхофф робить висновок, що можливо виділити два осередки цинізму серед офіцерів поліції: загальний цинізм, спрямований на суспільство, і специфічний цинізм, пов'язаний з самою поліцейською системою. Говорячи про першу форму цинізму, Нейдерхофф вважає, що через це пройшли всі офіцери незалежно від рангу і положення. А є інший тип, характерний для поліцейських, які шукають підходи, щоб переробити поліцейську систему в своїх цілях, а не для (як він називає) «професіональних офіцерів поліції» [1].

Нейдерхофф вважає, що природа поліцейського гуманізму бере свій початок в аналогічних ситуаціях, у які потрапляють офіцери під час своєї роботи. Р. Мертон «anomie» визначає як «конфлікт норм в культурі в силу положення особистості або загалу» [2, с. 241]. Іншими словами «anomie» -це незнання законів, які керують певною ситуацією, і часто неможливість діяти ефективно. Порівнюючи це поняття з поліцією, Нейдерхофф стверджував, що у поліцейських формуються такі цинічні погляди, в результаті порушень і некомпетентності під час їх діяльності. Для одних це незадоволеність роботою і, як наслідок, відчуженість від суспільства, для інших ці цинічні відчуття служать мотивом перегляду свого ставлення до роботи.

Причиною авторитарності більшості поліцейських (за Нейдерхоффом) є сама система. Нейдерхофф був твердо переконаний у тому, що люди не народжуються з цією рисою, а вона формується у них в процесі навчання у поліцейських академіях.

Аналогічні проблеми турбують і українських правоохоронців. Про це свідчить Наказ від 29 січня 1999 р. №61 МВС України «Про Комплексну програму вдосконалення роботи з кадрами та підвищення авторитету міліції на 1999-2005 pp.» У Наказі відмічається, що в сучасному житті ще наявні непоодинокі випадки, коли в міліції порушується законність, допускаються зловживання владою, приниження гідності та обмеження прав людини. На жаль, не кожний працівник є взірцем ввічливості і високої культури. Така поведінка викликає негативне ставлення населення до міліції. Знижується авторитет правоохоронних органів і довіра до них, у суспільстві розвивається правовий нігілізм. Все це ускладнює завдання правоохоронців у боротьбі зі злочинністю, негативно впливає на стан криміногенної обстановки.

Аналізуючи реальну ситуацію, яка склалася в правоохоронних органах США і України, все більша кількість фахівців з цього питання погоджуються з думкою, що першорядну важливість має підвищення якості гуманітарної освіти у всіх типах навчальних закладів системи МВС. Вивчення гуманітарних дисциплін створює сприятливі можливості для формування особистості, її життєвої позиції і творчої самореалізації. Як відомо, за допомогою культури та загальної гуманітарної освіти, людина освоює дійсність у ціннісно-смисловому аспекті.

Отже, можна зробити висновок про аналогічність і, в багатьох напрямках, єдність цілей і завдань при підготовці правоохоронців на засадах поваги до прав кожної людини з боку представника закону.

Список літератури:

1. Див.: Niederhoffer Arthur. Behind the Shield: The Police in Urban Society. Garden City. N. Y.: Anchor, 1969. 2. Цит. по: Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. Фрагменты книги // Иностранная литература. - 1993. - №4.Головна сторінка  |  Література  |  Періодичні видання  |  Побажання
Розміщення реклами |  Про бібліотеку


Счетчики


Copyright (c) 2007
Copyright (c) 2022