ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Реклама


Пошук по сайту
Пошук по назві
книги або статті:
Замовити роботу
Замовити роботу

Від партнерів

НовостiАлфавитный указатель по авторам книг

> Книги по рубрикам >
Книги > Ж > Господарське право: Навчальний посібник - Жук Л.А., Жук І.Л., Неживець О.М., Київ, 2003

Алфавiт по авторам :
| 1 | 2 | 6 | 8 | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |


Господарське право: Навчальний посібник - Жук Л.А., Жук І.Л., Неживець О.М., Київ, 2003

§ 2. Поняття банків. Банківська система України


Слово «банк» походить від італійського «banco», що означає «стіл міняйла». Столи встановлювалися на площах зі жвавою торгівлею, де міняйли допомагали громадянам розбиратися в безлічі монет, які були в обігу, і проводили їх обмін.
Виникнення банків також пов'язано з кредитуванням. Кредитом спочатку займалися лихварі і купці, потім на певному ступені розвитку товарно-грошових відносин банки стали концентрувати у своїх руках величезні грошові кошти, видавати кредити, а самі відкривати торговельні і ремісничі підприємства. Кредити видавалися під заставу нерухомого майна, товарів, коштовностей і рабів. Банківський відсоток за надану позичку досягав 40%. На Русі Ярослав Мудрий установив граничну ставку — до 20% річних. При виникненні банків кредитні, грошові і розрахункові операції зосереджуються в одному центрі і кредит стає платним. Із розвитком банківської системи банки починають бути не тільки посередниками в платежах, але і вкладати свій грошовий капітал у промисловість, сільське господарство, торгівлю, транспорт, зв'язок, страхування. Фінансовий капітал починає зрощуватися з промисловим і торговельним капіталом, і банки стають всесильними монополістами.
За юридичним змістом банк — це кредитна організація, що має виключне право здійснювати в сукупності такі банківські операції: залучення коштів фізичних і юридичних осіб; розміщення зазначених засобів

>>>171>>>
від свого імені і за свій рахунок на умовах зворотності, платності, терміновості; відкриття і ведення банківських рахунків фізичних і юридичних осіб тощо. Банки виконують такі операції:
1) залучення і розміщення грошових внесків і кредитів;
2) здійснення розрахунків за дорученням клієнтів, банків-кореспондентів та їх касове обслуговування;
3) ведення рахунків клієнтів і банків-кореспондентів;
4) фінансування капітальних вкладень за дорученням власників і розпорядників інвестованих коштів;
5) випуск платіжних документів і цінних паперів (чеків, акредитивів, акцій, облігацій, векселів тощо);
6) купівля, продаж і збереження платіжних документів, цінних паперів, а також операцій з ними;
7) видача поручительств, гарантій та інших зобов'язань за третіх осіб, що передбачають їх виконання в грошовій формі;
8) придбання права вимоги постачання товарів і надання послуг, прийняття ризику виконання таких вимог та інкасація цих вимог (факторинг);
9) придбання за власні гроші засобів виробництва для передачі їх в оренду (лізинг);
10) купівля в організацій і громадян і продаж їм іноземної валюти в готівці та валюти, що знаходиться на рахунках і внесках;
11) купівля і продаж в Україні й за кордоном банківських металів;
12) залучення і розміщення дорогоцінних металів (у тому числі банківських металів) на рахунки і внески та інші операції з цими цінностями згідно з міжнародною банківською практикою;
13) довірчі операції (залучення і розміщення засобів, керування цінними паперами) за дорученням клієнтів;
14) надання консультаційних послуг;
15) проведення операцій із касового виконання державного бюджету за дорученням Національного банку України;
16) здійснення інших операцій з дозволу Національного банку України.

>>>172>>>
Згідно з Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 20 березня 1991 р. (з наступними доповненнями і змінами) банки — це установи, що займаються кредитуванням суб'єктів господарської діяльності і громадян за рахунок залучення засобів підприємств, установ, організацій, населення, касовим і розрахунковим обслуговуванням народного господарства, виконанням валютних та інших банківських операцій.
Банки є юридичними особами. Вони економічно самостійні та цілком незалежні від виконавчих і розпорядницьких органів державної влади в рішеннях, пов'язаних з їхньою оперативною діяльністю, а також щодо вимог, що не відповідають чинному законодавству.
Діюча в країні банківська система виникла на основі прийнятого Верховною Радою України 20 березня 1991 р. Закону України «Про банки і банківську діяльність». Згідно з ним сучасна банківська система України представлена двома рівнями банків. На першому рівні виступає НБУ з мережею своїх установ, на другому — комерційні банки різних видів і форм власності, спеціалізації та сфер діяльності.
Банківська система України є одним з найбільш динамічно розвинутих секторів національної економіки, де перехід до ринкових відносин відбувся досить швидко і де реально проходить процес демонополізації, поступово починає діяти конкуренція, гроші і кредит набувають ринкового змісту.
Згідно з Господарським кодексом України банківська система України складається з Національного банку України та інших банків (державних і недержавних), що створені і діють на території України відповідно до закону.
Банки — це фінансові установи, функціями яких є залучення у вклади грошових коштів громадян і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах і на власний ризик, відкриття та ведення банківських рахунків громадян та юридичних осіб.
Вони можуть функціонувати як універсальні або

>>>173>>>
як спеціалізовані — ощадні, інвестиційні, іпотечні, розрахункові (клірингові).
Посадовим особам органів державної влади та органів місцевого самоврядування забороняється участь в органах управління банків, якщо інше не передбачено законом.
Банки не відповідають за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями банків, крім випадків, передбачених законом, та випадків, коли держава відповідно до закону бере на себе таку відповідальність.
Банки у своїй діяльності керуються Господарським кодексом, Законом «Про банки і банківську діяльність», іншими законодавчими актами.
Суб'єкт господарювання не має права у своїй назві використовувати слово «банк» без реєстрації цього суб'єкта як банку в Національному банку України, крім випадків, передбачених законом.


Головна сторінка  |  Література  |  Періодичні видання  |  Побажання
Розміщення реклами |  Про бібліотеку


Счетчики


Copyright (c) 2007
Copyright (c) 2022