ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Реклама


Пошук по сайту
Пошук по назві
книги або статті:
Замовити роботу
Замовити роботу

Від партнерів

НовостiКниги по рубрикам

> алфавитний указатель по авторами книг >§ 6. Транспортно-експедиційне обслуговування. Договір транспортного експедирування


Транспортно-експедиторська діяльність — господарська діяльність із надання транспортно-експедиторських послуг з організації та забез­печення перевезень експортних, імпортних, транзитних або інших ван­тажів.

Відносини в галузі транспортно-експедиторської діяльності регулю­ються Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, за­конами України «Про транспорт», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про транзит вантажів», «Про транспортно-експедиторську діяльність» від 1 липня 2004 року № 1955-ГУ, іншими законами, транспортними кодек­сами та статутами, а також іншими нормативно-правовими актами.

Учасниками транспортно-експедиторської діяльності є: клієнти, перевізники, експедитори, транспортні агенти, порти, залізничні станції, об'єднання та спеціалізовані підприємства залізничного, авіаційного, автомобільного, річкового та морського транспорту, митні брокери та інші особи, що виконують роботи (надають послуги) при перевезенні вантажів.

Експедитор (транспортний експедитор) — це суб'єкт господарю­вання, який за дорученням клієнта та за його рахунок виконує або ор­ганізовує виконання транспортно-експедиторських послуг, визначених договором транспортного експедирування. Транспортно-експеди-торські послуги надаються клієнту при експорті з України, імпорті в Україну, транзиті територією України чи іншими державами, внутрішніх перевезеннях територією України.

Клієнт — це споживач послуг експедитора (юридична або фізична особа), який за договором транспортного експедирування самостійно або через представника, що діє від його імені, доручає експедитору ви­конати чи організувати або забезпечити виконання визначених догово­ром транспортного експедирування послуг і оплачує їх.

Транспортно-експедиторська діяльність здійснюється як спеціа­лізованими підприємствами (організаціями), так і іншими суб'єкти господарювання різних форм власності, які для виконання доручень клієнтів чи відповідно до технологій роботи можуть мати: склади, різні види транспортних засобів, контейнери, виробничі приміщення тощо.

Експедитори для виконання доручень клієнтів можуть укладати до­говори з перевізниками, портами, авіапідприємствами, судноплавними компаніями тощо.

Транспортно-експедиторська послуга — це робота, що безпосеред­ньо пов'язана з організацією та забезпеченням перевезень експортно­го, імпортного, транзитного або іншого вантажу за договором транс­портного експедирування. Згідно зі ст. 8 Закону України від 1 липня 2004 року «Про транспортно-експедиторську діяльність», експедитори нада­ють клієнтам послуги відповідно до вимог законодавства України та держав, територією яких транспортуються вантажі, згідно з переліком послуг, визначеним у правилах здійснення транспортно-експедитор­ської діяльності, а також інші послуги, визначені за домовленістю сторін у договорі транспортного експедирування.

Експедитори за дорученням клієнтів виконують такі роботи:

забезпечують оптимальне транспортне обслуговування, а також ор­ганізовують перевезення вантажів різними видами транспорту тери­торією України та іноземних держав відповідно до умов договорів (кон­трактів), укладених відповідно до вимог Міжнародних правил щодо тлу­мачення термінів «Інкотермс»;

фрахтують національні, іноземні судна й залучають інші транспортні засоби і забезпечують їх подачу в порти, на залізничні станції, склади, термінали або інші об'єкти для своєчасного відправлення вантажів;

надають послуги, пов'язані з прийманням, накопиченням, подріб­ненням, доробкою, сортуванням, складуванням, зберіганням, переве­зенням вантажів;

ведуть облік надходження та відправлення вантажів з портів, заліз­ничних станцій, складів, терміналів або інших об'єктів;

організовують охорону вантажів під час їх перевезення, перевалки та зберігання;

організовують експертизу вантажів;

здійснюють оформлення товарно-транспортної документації та її розсилання за належністю; надають в установленому законодавством порядку учасникам транс­портно-експедиторської діяльності заявки на відправлення вантажів та наряди на відвантаження;

здійснюють розрахунки з портами, транспортними організаціями за перевезення, перевалку, зберігання вантажів;

оформляють документи та організовують роботи відповідно до мит­них, карантинних та санітарних вимог;

надають інші допоміжні та супутні перевезенням транспортно-ек-спедиторські послуги, що передбачені договором транспортного експе­дирування і не суперечать законодавству.

Транспортно-експедиційні послуги опосередковуються договором транспортного експедирування. Згідно зі ст. 316 Господарського кодексу України, за договором транспортного експедирування одна сторона (ек­спедитор) зобов'язується за плату і за рахунок другої сторони (клієнта) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу.

Договором транспортного експедирування може бути встановлений обов'язок експедитора організувати перевезення вантажу транспортом і за маршрутом, вибраним експедитором або клієнтом, укладати від сво­го імені або від імені клієнта договір перевезення вантажу, забезпечувати відправку і одержання вантажу, а також виконання інших зобов'язань, пов'язаних із перевезенням.

Договором транспортного експедирування може бути передбаче­но надання додаткових послуг, необхідних для доставки вантажу (пе­ревірка кількості та стану вантажу, його завантаження та вивантажен­ня, сплата мита, зборів і витрат, покладених на клієнта, зберігання вантажу до його одержання в пункті призначення, одержання не­обхідних для експорту та імпорту документів, виконання митних фор­мальностей тощо).

За надані транспортно-експедиційні послуги клієнт оплачує експе­дитору плату, визначену договором згідно з чинним законодавством.

Договір транспортного експедирування є комплексним. Він може містити елементи різних договорів: збереження, підряду, доручення, комісії і т. ін. Форма договору — письмова.Головна сторінка  |  Література  |  Періодичні видання  |  Побажання
Розміщення реклами |  Про бібліотеку


Счетчики


Copyright (c) 2007
Copyright (c) 2020